Disclaimer

E-mailcommunicatie

De informatie die KMO Solutions-medewerkers in e-mailberichten verzenden is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van de informatie aan derden is niet toegestaan.

Indien de inhoud van een e-mailbericht u als geadresseerde onvolledig of onduidelijk bereikt of indien een daarin genoemde bijlage ontbreekt, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

Indien u als niet-geadresseerde een e-mailbericht ontvangt, verzoeken wij u de onterechte ontvangst van dit bericht per omgaande per telefoon onder nummer 055-5383400 of per e-mail onder e-mailadres klantenservice@kmosolutions.nl aan ons te melden. Tevens wordt u alsdan verzocht de inhoud van dit e-mailbericht te vernietigen en het uit uw geautomatiseerd systeem te verwijderen.

Het deelnemen aan e-mailverkeer en/of het gebruik van e-mailberichten is niet zonder risico’s. Wij wijzen dan ook op voorhand iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de van ons afkomstige e-mailberichten van de hand. In het bijzonder zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de aanwezigheid van eventuele computervirussen.

Deze website

is met zorg samengesteld. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie die u op deze website vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor sites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten. Wij houden ons het recht voor de inhoud van de site zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

Vermenigvuldiging

De op deze site opgenomen afbeeldingen, (handels)namen, logo’s en teksten zijn hetzij ons exclusieve eigendom, hetzij voeren wij in licentie. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op bezoekers van deze site. Gehele of gedeeltelijke overneming van de inhoud van de site, op welke wijze dan ook, is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Regis’t®

is een geregistreerd handelsmerk van KMO Solutions.