Privacybeleid KMO Solutions

Dit is het privacybeleid van KMO Solutions gevestigd aan de Prins Willem-Alexanderlaan 723, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08049133.

Dit privacyreglement betreft de website https://www.kmosolutions.nl/ (hierna: "Website").

Deze verklaring geeft u als gebruiker van de Website inzicht in de gegevens die KMO Solutions in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.

KMO Solutions respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Links naar websites van derden

Op de Website zijn links naar websites van derden te vinden. Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de Website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. KMO Solutions is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

Cookies

Teneinde gebruikers van de Website in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de Website, plaatst KMO Solutions kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon), dan wel leest KMO Solutions informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

KMO Solutions maakt gebruik van maakt gebruik van onderstaande "soorten cookies":

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn cookies die aangeven wanneer ingevoerde gegevens foutief ingevoerd worden, bijvoorbeeld een telefoonnummer met te weinig cijfers. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie.

Cookies ter optimalisatie van de gebruikerservaring, de dienstverlening en de kwaliteit daarvan

KMO Solutions heeft de voorafgaande toestemming nodig van haar gebruikers alvorens gebruik te mogen maken van niet-functionele cookies. Een gebruiker geeft diens toestemming door de daarvoor bestemde keuze op de Website aan te klikken. Deze cookies worden gebruikt om u als bezoeker van https://www.kmosolutions.nl/ te kunnen voorzien van een verbeterde dienstverlening en gebruikerservaring.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Deze cookies worden bewaard na afloop van een browsersessie op basis van de bewaartermijnen getoond op cookies.

Bij uw eerste bezoek op een van onze websites krijgt u de mogelijkheid om geen gebruik te maken van cookies. Ook als u eerder heeft aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken door middel van de instellingen aan te passen op cookies.

Google Analytics

KMO Solutions maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van de Website en diensten te kunnen analyseren. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken en om onze advertenties te optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Social media

Op de Website zijn zogenaamde socialmediaknoppen opgenomen van Facebook, Twitter en LinkedIn. Met behulp van deze socialmediaknoppen kun je ervoor kiezen om via je eigen socialmedia-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een socialmediaknop klikt, kan door de betreffende socialmediadienst één of meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke socialmedia-websitepagina’s. Op het gebruik van dergelijke socialmediawebsites zijn de betreffende voorwaarden van die socialmediadienst van toepassing. Het privacyreglement van KMO Solutions is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmediadiensten. Zie ook onder het kopje ”Links naar websites van derden”.

Advertentiecookies

Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze cookies plaatsen wij advertentiecookies. Wij geven daarnaast derden partijen de mogelijkheid om advertentiecookies te plaatsen op de Website. Ook plaatsen wij advertentiecookies op Derde Websites. De informatie uit deze advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou, aan de hand van je online surf-, zoek- en koopgedrag, zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Tevens houden we met deze advertentiecookies bij welke advertenties je hebt gezien.

Communicatie en nieuwsbrieven

Wanneer u als bezoeker van onze Website een e-mail of andere berichten naar KMO Solutions verzendt, zullen we dergelijke berichten gebruiken en bewaren om en zolang nodig om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie). U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Dan wordt uw e-mailadres en naam opgeslagen. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Onder iedere nieuwsbrief staat de link Afmelden nieuwsbrief.

Delen met derden

KMO Solutions deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:

  • Als we dergelijke gegevens aan onze (sub)verwerkers verstrekken teneinde de aan hen opgedragen (deel van de) dienstverlening uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in (sub)opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;
  • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel zijn daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben, (d) de rechten, eigendom of veiligheid van KMO Solutions, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of (e) als we daartoe uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen (‘informed consent’);

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 

KMO Solutions treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

KMO Solutions verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacyreglement. We blijven ons privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

Vragen en klachtbehandeling

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door KMO Solutions, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan KMO Solutions, op de volgende manieren:

Meike Daniëls is de Functionaris Gegevensbescherming van KMO Solutions (FG). Zij is te bereiken via m.daniels@kmosolutions.nl.

Inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet

KMO Solutions spant zich te goeder trouw in om de gebruikers van haar website en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins inzage te verlenen in diens persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen, op te vragen of de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, een en ander conform de wettelijke rechten van die betrokkene(n).

KMO Solutions zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. KMO Solutions weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. KMO Solutions deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken tegelijk binnenkomen.

Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. KMO Solutions voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat KMO Solutions als verwerker in de zin van de toepasselijke wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is KMO Solutions gerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.

Bewaartermijn

KMO Solutions bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in deze privacy policy. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door KMO Solutions.

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy policy

Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy policy wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de Website.