Gettyimages 1124347630 170667A

Ready OR not...

Betrekt u de OR bij de RI&E?

Van 21 tot 25 september 2020 is het weer ‘De week van de RI&E’. Een week waarin extra aandacht wordt besteed aan de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Helaas is deze extra aandacht nog steeds hard nodig. Wist u dat bijna de helft van de bedrijven in Nederland de RI&E niet op orde heeft? Een gemiste kans! De RI&E draagt immers bij aan een veiligere werkplek en gelukkigere medewerkers. Daar zou elke organisatie naar moeten streven. Uiteraard heeft u de RI&E wel op orde, maar heeft u wel nagedacht over de rol van de OR in de RI&E?

Ruben Boes

Ruben Boes
15-09-2020

De OR speelt een belangrijke rol binnen de organisatie. Als afvaardiging van het personeel houdt de OR het reilen en zeilen van de organisatie nauwlettend in de gaten. Hierbij horen ook de Arbeidsomstandigheden in het algemeen en de RI&E specifiek. Zo bent u verplicht om de OR instemming te vragen op de gebruikte RI&E-methodiek en op de RI&E zelf.

Het staat een organisatie vrij om te bepalen met welk instrument de RI&E wordt uitgevoerd. De OR moet echter wel instemmen met de gebruikte methodiek. Ook is het aan te raden om vooraf te bepalen hoe de RI&E wordt uitgezet. De RI&E kan periodiek worden uitgevoerd, maar steeds meer organisaties kiezen voor een dynamische RI&E. Bespreek dit met de OR. Inventariseer de wensen, de mogelijkheden en de frequentie. Bepaal ook in samenspraak met de OR de voortgangs- en evaluatiemomenten. Zo kan beoordeeld worden of de inspanningen hebben geleid tot een actuele RI&E en of de methodiek past bij de organisatie. Zo nodig kan tijdig worden bijgestuurd. Het verdient de aanbeveling om de gemaakte afspraken en tijdspad vast te leggen in een RI&E plan en deze te laten tekenen door zowel het bestuur als de OR.

Indien de RI&E is afgerond, heeft de OR instemmingsrecht in het Plan van Aanpak van de RI&E. Of ze gebruik maken van dit recht is aan de OR. De OR kan er ook voor kiezen om de RI&E’s steekproefsgewijs in te zien. Bespreek van te voren hoe de RI&E wordt aangeleverd en hoeveel tijd de OR maximaal heeft om zich te buigen over een RI&E. Leg dit tijdspad ook vast in het RI&E plan. Als een RI&E nog bij een OR ligt worden acties uit het Plan van Aanpak immers nog niet uitgevoerd. Zolang blijven potentieel gevaarlijke situaties bestaan op de werkvloer en daar is niemand bij gebaat.

Dynamische driehoek

Binnen een organisatie dienen drie partijen bij Arbo betrokken te worden. Dit zijn: De directie/bestuur, de preventiemedewerker(s) en de OR. Dit wordt ook wel aangeduid als de dynamische driehoek. Deze driehoek wordt weer ondersteund door een arbodienst/bedrijfsarts. De OR heeft dus een zeer belangrijke rol met betrekking tot de Arbeidsomstandigheden.

In de praktijk zien we echter dat in veel Ondernemingsraden de kennis van Arbo beperkt is. Om Arbo de aandacht te geven die het verdient, is het verstandig om binnen de OR een Arbocommissie op te richten en te investeren in het kennisniveau.

Wilt u eens van gedachten wisselen over de uitvoering van de RI&E voor uw organisatie? Wellicht wilt u meer weten over een dynamische RI&E? Of wilt u de OR laten trainen op Arbo in het algemeen en de RI&E in het bijzonder? Neem dan vrijblijvend contact op met een RI&E-deskundige van KMO Solutions. Samen kunnen we kijken naar een passende oplossing voor uw organisatie!

Wellicht ook interessant